REGULAMIN USŁUGI PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO JAX PAY SP. Z O.O.

Usługę świadczy Jax Pay Sp. z o.o. (zwany dalej „Jax Pay”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 11, (Warszawa 02-796). Jax Pay  podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jax Pay działa jako Krajowa Instytucja Płatnicza wpisana do Rejestru Dostawców Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem  IP12/2013 na podstawie decyzji z dnia 18 czerwca 2013 r. wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwalającej na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych.

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi przekazu pieniężnego, dla wpłat bezgotówkowych zleconych przez Klientów na rzecz Jax Pay lub Jax Pay na rzecz Klientów.
 2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem opublikowanym na stronie jaxpay.eu oraz akceptacja jego treści przez Klienta.
 3. Regulamin został sporządzony przez Jax Pay.
 4. Regulamin jest udostępniany Klientowi przed świadczeniem Usługi poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Jax Pay: jaxpay.eu
 5. Jax Pay ma prawo zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klientów.
 6. W niniejszym Regulaminie przyjęto poniżej wskazane definicje pojęć
  • Jax Pay– Jax Pay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419059, NIP 8943039043, REGON  021862171, której kapitał zakładowy wynosi 285.000 zł.
  • Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO przetwarzane przez Jax Pay tj. dane Odbiorcy i Nadawcy: imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres osoby dokonującej Płatności, numer rachunku bankowego, a ponadto numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu. Danymi osobowymi są również Dane przetwarzane przez Jax Pay w trybie reklamacyjnym.
  • Dowód wpłaty – dokument zawierający dane Płatności: Unikalny Identyfikator (numer rachunku bankowego Odbiorcy), dane Nadawcy (w tym adres e-mail), dane Odbiorcy, tytuł i kwota Płatności oraz źródło pochodzenia środków (wybór z listy) na podstawie którego wykonywana jest Płatność.
  • Dzień roboczy– każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa o usługach płatniczych– ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199, poz. 1175 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa AML – ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 nr 16 poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
  • Usługa – usługa przekazu pieniężnego w rozumieniu postanowień Ustawy, świadczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla Klienta, polegająca na transferze do Odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od Nadawcy.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną będąca Nadawcą lub Odbiorcą Usługi.
  • Nadawca–  Klient zlecający Płatność.
  • Odbiorca– Klient będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej.
  • Płatność— zainicjowana przez Nadawcę, wpłata środków pieniężnych w formie bezgotówkowej, na rachunek płatniczy Odbiorcy.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Opłata– wynagrodzenie Jax Pay z tytułu realizacji Usługi zgodne z Cennikiem opublikowanym na stronie jaxpay.eu
  • Unikatowy Identyfikator– numer rachunku płatniczego Odbiorcy.
 7. Jax Pay wykonuje dla Klienta Płatność, stanowiącą zlecenie płatnicze, które Klient może złożyć po akceptacji Regulaminu.
 8. Jax Pay nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego, o którym mowa w Ustawie o usługach płatniczych.
 9. Jax Pay oświadcza, że nie jest bankiem i nie prowadzi działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe.
 10. Momentem otrzymania przez Jax Pay od Klienta zlecenia płatniczego dokonania Płatności jest dzień, w którym rachunek bankowy Jax Pay uznany został kwotą Płatności.
 11. Klient w celu korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.
 12. W celu poprawnej realizacji zlecenia w formularzu (Dowód wpłaty) należy używać znaków: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ą ć ę ł ń ó ś ż ź A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / – ? : ( ) . , ‚ + { } CR LF Space

Usługa

 1. Usługa polega na pośredniczeniu Jax Pay w przekazaniu środków pieniężnych Nadawcy na rachunek płatniczy Odbiorcy.
 2. Do wykonania Usługi niezbędne jest przekazanie przez Nadawcę prawidłowo wypełnionego Dowodu wpłaty. Za prawidłowość wypełnienia Dowodu wpłaty odpowiedzialny jest Nadawca.
 3. Płatność może zostać przyjęta do realizacji przez Jax Pay po podaniu przez Nadawcę następujących danych: Unikalny Identyfikator (numer rachunku bankowego Odbiorcy), dane Nadawcy (w tym adres e-mail), dane Odbiorcy, tytuł i kwota Płatności oraz źródło pochodzenia środków (wybór z listy) na podstawie którego wykonywana jest Płatność.
 4. Odbiorca identyfikowany jest na podstawie Unikatowego Identyfikatora wpłaty dla Klienta zgodnie z danymi znajdującymi się na Dowodzie Wpłaty.
 5. Płatności przyjmowane są w walutach wirtualnych.
 6. Płatności realizowane są w formie wypłat bezgotówkowych w walutach FIAT.
 7. Po przyjęciu do realizacji Płatności Jax Pay potwierdza Nadawcy przyjęcie realizacji Płatności poprzez wystawienie w formie dokumentowej lub elektronicznej potwierdzenia, zawierającego dane Dowodu wpłaty, kwotę Opłaty oraz datę i godzinę przyjęcia Płatności. Data potwierdzenia jest datą otrzymania Płatności do realizacji przez Jax Pay.
 8. Przed przyjęciem zlecenia Płatności Nadawcy udostępnia się informacje:
  1. o maksymalnym czasie wykonania zlecenia;
  2. o wszelkich koniecznych opłatach na rzecz Jax Pay wraz ze wskazaniem ich kwot;
  3. o niezbędnych dla prawidłowego wykonania usługi danych jakie musi dostarczyć Nadawca.
 9. W przypadku otrzymania zlecenia Płatności po godzinie 17.30 za datę przyjęcia zlecenia uznaje się następny Dzień Roboczy. Czas realizacji Płatności zleconych w dni inne niż Dni Robocze rozpoczyna się od najbliższego Dnia Roboczego po przyjęciu płatności.
 10. Maksymalny czas realizacji Płatności to jeden dzień roboczy licząc od daty otrzymania, z zastrzeżeniem punktu następnego, chyba że przepis prawa wymaga krótszego terminu.
 11. W zwykłych okolicznościach Jax Pay zrealizuje Płatność w ciągu jednego dnia roboczego po przeprowadzeniu wszystkich procedur w uzasadniony sposób wymaganych przez Jax Pay w celu zapobiegania przypadkom oszustw lub prania pieniędzy lub w celu potwierdzenia tożsamości Nadawcy i Odbiorcy.
 12. Przed przeprowadzeniem Płatności w celu dokonania identyfikacji i weryfikacji Odbiorcy i Nadawcy wymagane jest podanie danych, których żądanie przez Jax Pay jest uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności AML oraz przeprowadzoną przez Jax Pay oceną ryzyka.
 13. Jax Pay zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia Płatności, w przypadku naruszenia przez Nadawcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a także w razie powzięcia wątpliwości co do legalności danej Płatności lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub praniem pieniędzy.
 14. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w wypadku zgłoszenia przez instytucje odpowiadające za weryfikację prawidłowości Płatności, które mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa, w szczególności o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, Płatność może zostać niezrealizowana lub wstrzymana z blokadą środków, a Klientowi nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności żądanie odszkodowań lub rekompensat, czy to w formie zapłaty za wyrządzaną tym działaniem szkodę, czy też odsetek.
 15. Niezwłocznie po powzięciu informacji przez Jax Pay, że Płatność może mieć związek z popełnieniem przestępstwa, w szczególności, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, Jax Pay powiadomi Klienta o istnieniu takiego podejrzenia – chyba, że taka informacja będzie sprzeczna z przepisami prawa lub sprzeciwiać się będzie celowi zamrożenia lub niezrealizowania Płatności.
 16. Jax Pay nie przeprowadza Płatności gdy:
  • nie ma możliwości zidentyfikowania lub zweryfikowania Odbiorcy lub Nadawcy;
  • powzięcia wątpliwości co do legalności danej Płatności lub jej związku z działalnością̨ terrorystyczną lub zmierzająca do prania pieniędzy;
  • sprzeciwiają się temu przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

Ochrona danych osobowych

 1. Jax Pay przetwarza Dane osobowe Nadawcy oraz Odbiorcy dotyczące Płatności.
 2. Jax Pay przetwarza również Dane osobowe w związku ze zgłoszoną reklamacją, w zakresie Danych przekazanych na formularzu reklamacyjnym. Przetwarzanie Danych osobowych w trybie reklamacyjnym przez Jax Pay odbywa się wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Tożsamość administratora. Administratorem Danych osobowych jest Jax Pay z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wąwozowej 11 (02-796 Warszawa).
 4. Cel i podstawa przetwarzania danych. Celem przetwarzania Danych osobowych dotyczących Płatności przez Jax Pay jest:
 • realizacja Usługi (świadczenie usługi przekazu pieniężnego), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy usługi płatnicze, (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
 • realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nałożonych na Jax Pay jako krajową instytucję płatniczą, dotyczących przetwarzania Danych osobowych Odbiorcy i Nadawcy w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw, w szczególności na podstawie art. 8b ustawy AML (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 1. Odbiorcy danych. Wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne, Jax Pay przekaże Dane osobowe Odbiorcy lub Nadawcy instytucjom pośredniczącym jako innym administratorom, zależnie od wybranej metody płatności, bądź to bankom, organizacjom kartowym, agentom rozliczeniowym, podmiotom prowadzącym systemy płatności itd.
 2. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej wskazanych celów i obowiązków ustawowych.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorca oraz Nadawca mogą żądać od Jax Pay dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest tylko gdy nie narusza to wyżej wskazanych obowiązków Jax Pay. Odbiorca oraz Nadawca mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.
 4. Skarga do PUODO. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania Danych osobowych Odbiorca i Nadawca mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji Usługi.

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Usługa jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację Klient może składać:
  • pocztą elektroniczną, wysyłając reklamację na adres support@jaxpay.eu,
  • pocztą tradycyjną, wysyłając reklamację na adres siedziby Jax Pay określony w Regulaminie tzn. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa.
 3. Reklamacja składana przez Klienta powinna zawierać:
  • dane Klienta, umożliwiające dostateczną identyfikację Klienta,
  • dane odnośnie Płatności, której reklamacja dotyczy,
  • dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w terminie maksymalnie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
 5. Jax Pay rozpatruje reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, udzielając odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób w jaki otrzymał reklamację, chyba, że w treści reklamacji zaznaczono inaczej.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony – w takim wypadku Jax Pay jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Zakończenie

 1. Wszelkie oświadczenia Klienta związane z Usługą świadczoną przez Jax Pay powinny być doręczane z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
  • adres poczty tradycyjnej: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
  • adres poczty elektronicznej:  support@jaxpay.eu,
 2. Wszelkie spory związane z realizacją Usługi, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W razie niemożliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla miasta Warszawa. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sporu z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, dla którego właściwy jest sąd powszechny w Polsce ustalony zgodnie z przepisami postępowania cywilnego.
 3. Jeżeli w jakimkolwiek czasie jedno lub kilka postanowień Regulaminu stanie się z mocy prawa, prawomocnego wyroku sądu albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują w pełni swoją ważność.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 5. Regulamin został opublikowany oraz udostępniony na stronie internetowej jaxpay.eu w dniu 29.06.2018 r.